top of page
Gospel Group

Vår vision

Vi drömmer om en världsvid kyrka som tror att Bibeln är Guds ord och fullt ut bejakar HBTQ-personer. 

Image by In Lieu & In View Photography

Jesus älskar HBTQ är en organisation
vars uppdrag är att:

 • Ge redskapen till kristna att se att det är förenligt med Bibelns budskap att fullt ut inkludera HBTQ-personer i församlingar och kyrkor;

 • verka för att icke-bejakande kristna ska bli bejakande i sin syn på HBTQ-personer och Bibeln;

 • vägleda och stödja kyrkor i att ändra policy, kultur och läror så att HBTQ-personer fullt ut är inkluderade.

Vårt arbete bygger på tre grundvärderingar:

 1. Kärlek till Gud

 2. Kärlek till Guds ord

 3. Kärlek till Guds församling

Värderingar

1. Kärlek till Gud

Vi älskar Gud. Det innebär att vi vill ära Gud med allt vad vi gör - med alla aspekter av våra liv och relationer. Det är på grund av detta som många av oss länge har brottats med vår sexualitet och könsidentitet. Vi vill inte leva liv som inte behagar Gud. Vi inspireras av Jesu liv, lära och tjänst och vill bli lika Jesus. Vi inspireras särskilt av hur han behandlade dem som var förtryckta och utstötta.
 

Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av
hela din själv och av all din kraft.

5 Mosebok 6:5
 

2. Kärlek till Guds ord

Vi älskar Bibeln. Vi ser den som Guds ord, inspirerad av Gud och normerande för kristet liv. På grund av detta har vi studerat Bibeln noggrant och verkligen försökt förstå Guds hjärta. Vår kärlek till Guds ord motiverar oss att försöka hjälpa kyrkor och troende att hitta en tolkning och tillämpning av bibeltexterna om kön och sexualitet som överensstämmer med Bibelns samlade budskap.

 

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

2 Timoteus 3:16-17

 

3. Kärlek till kyrkan

Vi älskar kyrkan. På grund av vår kärlek till Guds församling vill vi hjälpa Kristi kropp att verkligen vara Jesu händer och fötter i världen, särskilt för dem som bara har hört fördömande budskap från kyrkan. Vår kärlek till kyrkan inkluderar en kärlek till kristna som inte håller med oss teologiskt eller som fortfarande inte definitivt har landat i hur de ska tänka om HBTQ-inkludering.

 

Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma Ande utgjuten över oss.

1 Korintierbrevet 12:12-13

Bibeln

Vår Tro

Jesus älskar HBTQ är en organisation som verkar för HBTQ-inkludering i kyrkan.
Uttrycket för vår tro är främst formad av pingst-karismatiska frikyrkliga rörelser. Vi är ekumeniska och välkomnar såväl protestanter, katoliker och ortodoxa.

Vi tror på:

 • Bibeln som Guds heliga ord.

 • Den treenige Guden, evigt existerande som Fader, Son och Helige Ande.

 • Guds överhöghet, som skapade allt synligt och osynligt genom Kristus, vår Herre.

 • Jesu Kristi gudom, den osynlige Gudens enfödde Son, förstfödd över hela skapelsen, fullständigt Gud och fullständig människa, kyrkans överhuvud, vår tros upphovsman och fullbordare; Hans död för våra synder; och hans uppståndelse och kommande återkomst.

 • Den Helige Andes förnyande kraft, vars frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,

hans enfödde Son, vår Herre,

vilken är avlad av den Helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma

levande och döda.

 

Vi tror ock på den helige Ande,

en helig, allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

bottom of page